Este sitio web usa cookies propias y de terceros para mejorar la navegación, analizar la actividad de la web e interactuar con nuestras redes sociales. Al continuar navegando por nuestro sitio web, entendemos que Ud. acepta la instalación de las cookies en su navegador, según nuestra Política de Cookies.

[Aceptar y seguir]


F. Fernandez Cabra, S.L.P.

“DES DE 1987 UNINT ESFORÇOS PER AJUDAR ALS NOSTRES CLIENTS A GESTIONAR LA SEVA EMPRESA AMB PROFESSIONALITAT, EFICÀCIA I ATENCIÓ PERSONALITZADA”

F. Fernández Cabra, S.L.P. és una empresa de serveis especialitzada en l'assessorament i gestió comptable, fiscal, laboral i mercantil. Des dels nostres inicis l’any 1987 comptem amb un equip altament qualificat que l’ajudarà a la gestió diària amb una atenció personalitzada.

Darreres novetats
Real Decreto 1003/2014, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de pagos a cuenta y deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo. (Fecha de publicación 06/12/2014)
Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras. (Fecha de publicación 28/11/2014)
Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias. (Fecha de publicación 28/11/2014)
Impuesto sobre Sociedades Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. (Fecha de publicación 28/11/2014)
Resolució de 4 de març de 2014, de la Direcció General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, sobre assistència als obligats tributaris i ciutadans en la seva identificació telemàtica davant les entitats col•laboradores amb ocasió del pagament de deutes pel procediment de càrrec en compte, mitjançant el sistema de firma no avançada amb clau d’accés en un registre previ (pin24h)
Aquesta Resolució estableix i habilita un sistema d’identificació i autentificació electrònic, diferent de la firma electrònica avançada, basat en la [...]
Reial Decret-llei 3/2014, de 28 de febrer, de mesures urgents per al foment de l’ocupació i la contractació indefinida
Aquest Reial Decret-llei aprova una sèrie de mesures urgents per al foment de l’ocupació i la contractació indefinida a través d’una reducció de les [...]
Ordre ECC/243/2014, de 20 de febrer, per la que s’adopten exempcions d’aplicació fins l’1 de febrer de 2016 sobre determinats requisits tècnics i empresarials per les transferències i els deutes domiciliats en euros
Aquesta Ordre fixa una exempció temporal per determinats productes segons el Reglament (UE) nº 260/2012 del Parlament Europeu i del Consell de 14 de [...]