Este sitio web usa cookies propias y de terceros para mejorar la navegación, analizar la actividad de la web e interactuar con nuestras redes sociales. Al continuar navegando por nuestro sitio web, entendemos que Ud. acepta la instalación de las cookies en su navegador, según nuestra Política de Cookies.

[Aceptar y seguir]


F. Fernandez Cabra, S.L.P.

“DES DE 1987 UNINT ESFORÇOS PER AJUDAR ALS NOSTRES CLIENTS A GESTIONAR LA SEVA EMPRESA AMB PROFESSIONALITAT, EFICÀCIA I ATENCIÓ PERSONALITZADA”

F. Fernández Cabra, S.L.P. és una empresa de serveis especialitzada en l'assessorament i gestió comptable, fiscal, laboral i mercantil. Des dels nostres inicis l’any 1987 comptem amb un equip altament qualificat que l’ajudarà a la gestió diària amb una atenció personalitzada.

Darreres novetats
Real Decreto 1003/2014, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de pagos a cuenta y deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo. (Fecha de publicación 06/12/2014)
Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras. (Fecha de publicación 28/11/2014)
Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias. (Fecha de publicación 28/11/2014)
Impuesto sobre Sociedades Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. (Fecha de publicación 28/11/2014)
Resolució de 4 de març de 2014, de la Direcció General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, sobre assistència als obligats tributaris i ciutadans en la seva identificació telemàtica davant les entitats col•laboradores amb ocasió del pagament de deutes pel procediment de càrrec en compte, mitjançant el sistema de firma no avançada amb clau d’accés en un registre previ (pin24h)
Aquesta Resolució estableix i habilita un sistema d’identificació i autentificació electrònic, diferent de la firma electrònica avançada, basat en la [...]
Reial Decret-llei 3/2014, de 28 de febrer, de mesures urgents per al foment de l’ocupació i la contractació indefinida
Aquest Reial Decret-llei aprova una sèrie de mesures urgents per al foment de l’ocupació i la contractació indefinida a través d’una reducció de les [...]
Ordre ECC/243/2014, de 20 de febrer, per la que s’adopten exempcions d’aplicació fins l’1 de febrer de 2016 sobre determinats requisits tècnics i empresarials per les transferències i els deutes domiciliats en euros
Aquesta Ordre fixa una exempció temporal per determinats productes segons el Reglament (UE) nº 260/2012 del Parlament Europeu i del Consell de 14 de [...]
Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic
Llei 23/2013, de 23 de desembre, reguladora del Factor de Sostenibilitat i del Índex de Revaloració del Sistema de Pensions de la Seguretat Social.
Nova Llei 14/2013, de 27 de setembre, de recolzament als emprenedors
Amb data 27 de setembre de 2013 s’ha aprovat la Llei 14/2013 de recolzament als emprenedors, entre altres mesures fiscals, en l’àmbit de l’Impost [...]
"Real Decreto 828/2013, de 25 de octubre, por el que se modifican tanto el Reglamento del IVA como diferentes Reglamentos de desarrollo de la Ley 58/2003, General Tributaria (BOE 26/10/2013)".
En el BOE de 28 de setembre de 2013 s'ha publicat la "Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización".
Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos. (Fecha de publicación 10/04/2013)
Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. (Fecha de publicación 23/02/2013)
Reial Decret 1619/2012 de 30 de Novembre, en el que s’aprova el Reglament que es regulen les OBLIGACIONS DE FACTURACIÓ. Reglament que entra en vigor en data 1 de gener de 2013.
La principal novetat a tenir en compte, és que existiran dos tipus de factures: complerta i simplificada, desapareixent els tiquets.
Nova Llei 7/2012, de 29 d’octubre, per la prevenció i lluita contra el frau fiscal