Este sitio web usa cookies propias y de terceros para mejorar la navegación, analizar la actividad de la web e interactuar con nuestras redes sociales. Al continuar navegando por nuestro sitio web, entendemos que Ud. acepta la instalación de las cookies en su navegador, según nuestra Política de Cookies.

[Aceptar y seguir]


Darreres novetats

Dijous, 27 de 2012
Reial Decret 1619/2012 de 30 de Novembre, en el que s’aprova el Reglament que es regulen les OBLIGACIONS DE FACTURACIÓ. Reglament que entra en vigor en data 1 de gener de 2013.

La principal novetat a tenir en compte, és que existiran dos tipus de factures: complerta i simplificada, desapareixent els tiquets.
Les factures simplificades tenen un contingut més reduït que les factures complertes, i podran expedir-se quan:
● En general, el seu import no superi els 400,00 euros IVA inclòs.
● En els supòsits ens els que tradicionalment s'ha autoritzat l'expedició de tiquets en substitució de factures, quan els seu import no superi els 3.000 euros IVA inclòs.

El contingut de la factura simplificada ha de ser:
a)    Número, i en el seu cas, sèrie.
b)    Data de la seva expedició.
c)    Especificant la data en la qual s'hagin efectuat les operacions, en el cas que sigui diferent a la de l'expedició de la factura.
d)    NIF, nom i cognoms, raó social completa del obligat a la seva expedició.
e)    La identificació del tipus de béns entregats o dels serveis prestats.
f)    Tipus impositiu d'IVA aplicat, i opcionalment, l'expressió "IVA inclòs"
g)    Especificació separada en cas de què en una mateixa factura hi hagi diferents tipus impositius d'IVA.
h)    Contraprestació total.
i)    En cas de factures recticatives, la referència expressa de la factura rectificada i de les especificacions que es modifiquen.
j)    Quan el destinatari de l'operació sigui un empresari o professional, i així ho exigeixi, també s'haurà de fer constar el Número de Identificació Fiscal del destinatari de les operacions i la repercussió separada de la quota tributària que es repercuteixi.

Per últim destacar que com a regla general les factures s'han d'expedir en el moment de realitzar l'operació, si bé quan el destinatari de l'operació sigui un empresari o professional i actuï com a tal, les factures s'hauran d'expedir abans del dia 16 del mes següent a aquell en que s'hagi fet l'operació.
« Tornar