Este sitio web usa cookies propias y de terceros para mejorar la navegación, analizar la actividad de la web e interactuar con nuestras redes sociales. Al continuar navegando por nuestro sitio web, entendemos que Ud. acepta la instalación de las cookies en su navegador, según nuestra Política de Cookies.

[Aceptar y seguir]


Darreres novetats

Dilluns, 24 de febrer de 2014
Ordre ECC/243/2014, de 20 de febrer, per la que s’adopten exempcions d’aplicació fins l’1 de febrer de 2016 sobre determinats requisits tècnics i empresarials per les transferències i els deutes domiciliats en euros

Aquesta Ordre fixa una exempció temporal per determinats productes segons el Reglament (UE) nº 260/2012 del Parlament Europeu i del Consell de 14 de març de 2012, pel que s’estableixen requisits tècnics i empresarials per les transferències i els deutes domiciliats en euros, i es modifica el Reglament (CE) nº 924/2009.

Així, fins l'1 de febrer de 2016, l'adaptació als requeriments tècnics exigits per aconseguir la migració efectiva a SEPA, no serà exigible a les operacions realitzades amb els següents productes:

  • Les bestretes de crèdit a que es refereix la sèrie de normes i procediments bancaris dictats per l'Associació Espanyola de Banca (quadern 58: "Crèdits comunicats mitjançant fitxer informàtic per la seva bestreta i gestió de cobrament").
  • Els rebuts inclosos en la sèrie de normes i procediments bancaris número 32 (quadern 32) "Remeses d'efectes en fitxer informàtic de clients a entitats financeres". Queden expressament fora de l'àmbit d'aplicació de l'exempció les lletres de canvi i pagarés també inclosos en el citat quadern 32.

Cal destacar l'article 4 de l'esmentada Ordre, que determina que, fins l'1 de febrer de 2016, els usuaris de serveis de pagament de transferències o deutes domiciliats podran no utilitzar la norma ISO 20022 XML, excepte petició expressa al proveïdor de serveis de pagament.

« Tornar