Este sitio web usa cookies propias y de terceros para mejorar la navegación, analizar la actividad de la web e interactuar con nuestras redes sociales. Al continuar navegando por nuestro sitio web, entendemos que Ud. acepta la instalación de las cookies en su navegador, según nuestra Política de Cookies.

[Aceptar y seguir]


Darreres novetats

Dilluns, 03 de març de 2014
Reial Decret-llei 3/2014, de 28 de febrer, de mesures urgents per al foment de l’ocupació i la contractació indefinida

Aquest Reial Decret-llei aprova una sèrie de mesures urgents per al foment de l’ocupació i la contractació indefinida a través d’una reducció de les cotitzacions socials per les noves contractacions indefinides que mantinguin l’ocupació neta durant almenys tres anys.

Es podran beneficiar d'aquesta mesura totes les empreses, amb independència de la seva grandària, tan si la contractació és a temps complet com si es a temps parcial, respecte dels contractes celebrats entre el 25 de febrer de 2014 i el 31 de desembre de 2014, i sempre que suposi creació d'ocupació neta.

La quota empresarial a ingressar per contingències comuns per contracte celebrats a temps complet serà de 100€ mensuals, en els supòsits de contractes a temps parcial serà de 75 o 50€ mensuals, depenent de la jornada de treball que es realitzi.

Aquestes reduccions s'aplicaran durant el període de 24 mesos, a més, les empreses de menys de deu treballadors podran beneficiar-se, una vegada transcorreguts aquests 24 mesos, d'una reducció del 50% en la cotització per contingències comuns durant els 12 mesos següents.

També podran beneficiar-se d'aquesta millora els treballadors autònoms quan la contractació es realitzi amb un fill menor de 30 anys, o de major edat quan tingui especials dificultats per la seva inserció laboral, d'acord amb l'establert en la disposició addicional dècima de la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treball autònom.

Per beneficiar-se d'aquestes reduccions, l'empresari haurà complir els següents requisits:

 • Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social.
 • No haver extingit contractes de treball per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que hagin estat declarats judicialment com improcedents.
 • Els nous contractes indefinits han de suposar un increment del nivell d'ocupació de l'empresa, tan a nivell d'ocupació indefinida com a total.
 • Mantenir el nivell d'ocupació citat en el punt anterior durant un període de 36 mesos.
 • No haver estat excloses de l'accés als beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació per infracció greu o molt greu.

Exclusions:

 • Relacions laborals de caràcter especial.
 • Contractacions que afectin al cònjuge i parents per consanguinitat o afinitat, fins el segon grau inclusive, de l'empresari a excepció de fills menors de 30 anys.
 • Contractacions de treballadors inclosos en qualsevol dels sistemes especials establerts en el Règim General de la Seguretat Social.
 • Contractació d'empleats al servei del sector públic.
 • Contractació de treballadors contractats amb anterioritat en altres empreses del grup d'empreses del que formen part.
 • Contractació de treballadors que en els sis mesos anteriors a la data del contracte haguessin prestat serveis en la mateixa empresa.

« Tornar