Este sitio web usa cookies propias y de terceros para mejorar la navegación, analizar la actividad de la web e interactuar con nuestras redes sociales. Al continuar navegando por nuestro sitio web, entendemos que Ud. acepta la instalación de las cookies en su navegador, según nuestra Política de Cookies.

[Aceptar y seguir]


Darreres novetats

Dimecres, 30 d'abril de 2014
Resolució de 4 de març de 2014, de la Direcció General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, sobre assistència als obligats tributaris i ciutadans en la seva identificació telemàtica davant les entitats col•laboradores amb ocasió del pagament de deutes pel procediment de càrrec en compte, mitjançant el sistema de firma no avançada amb clau d’accés en un registre previ (pin24h)

Aquesta Resolució estableix i habilita un sistema d’identificació i autentificació electrònic, diferent de la firma electrònica avançada, basat en la utilització d’un codi d’usuari i una contrasenya (PIN24H), facilitada per l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Serà aplicable a aquelles operacions de pagament que s'efectuïn a través de la Seu Electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, quan s'utilitzi el procediment de càrrec en compte, la persona que ordeni el pagament sigui una persona física i es tracti de:

 • Autoliquidacions.
 • Liquidacions practicades per l'Administració.
 • Taxes sobre apostes i combinacions aleatòries (model 685).
 • Taxes per l'exercici de la potestat jurisdiccional en les ordres civils, contenciós-administratiu i social (model 696).

El registre com usuari podrà realitzar-se en la Seu Electrònica de la AEAT mitjançant un sistema de firma electrònica avançat o personant-se en qualsevol Delegació o Administració de la AEAT.

La implementació d'aquest sistema d'identificació es realitzarà de forma gradual, així, a partir d'1 d'abril de 2014, podrà utilitzar-se en els següents models d'autoliquidació:

 • 100 – Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
 • 102 – Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (segon termini).
 • 714 – Impost sobre el Patrimoni.

A partir d'1 de juliol de 2014:

 • 111 – Retencions i ingressos a compte del IRPF. Rendiments de treball i d'activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda.
 • 303 – Impost sobre el Valor Afegit.

A partir d'1 de febrer 2015:

 • 115 – IRPF, IS i IRNR. Retencions i ingressos a compte sobre determinades rendes o rendiments procedents de l'arrendament o subarrendament d'immobles urbans.
 • 123 – IRPF. Retencions i ingressos a compte sobre determinats rendiments del capital mobiliari. IS i IRNR (establiments permanents). Retencions i ingressos a compte sobre determinats rendes.
 • 216 – IRNR. Rendes obtingudes sense mediació d'establiment permanent. Retencions i ingressos a compte.

A partir d'1 d'abril de 2015:

 • 130 – IRPF. Activitats econòmiques en estimació directa. Pagament fraccionat.
 • 131 – IRPF. Activitats econòmiques en estimació objectiva. Pagament fraccionat.
« Tornar